Om Re:formera

RE:FORMERA – nätverk och tankesmedja för reformatorisk helkyrklighet.
Det finns alltid en frestelse att försöka mota kyrklig deformation med desperat innovation men det verkliga botemedlet är grundläggande reformation. Att reformera handlar därför inte om att bryta upp och skapa något helt nytt utan alltid om att:
  • återvända till de ursprungliga källorna
  • återerövra det som gått förlorat
  • återupprätta det som förfallit
  • återuppliva det som falnat
 
RE: FORMERA önskar att förvalta, fördjupa och förnya Kristi kyrkas rika arv från såväl högkyrklighet och lågkyrklighet som folkkyrklighet och frikyrklighet, med visionen om att verka för en rymlig helkyrklighet kring ett tydligt reformatoriskt centrum, där evangelium rent förkunnas, sakramenten rätt förvaltas och Guds rike klart gestaltas från mässa till mission genom Guds nåd till Kristi ära i den helige Andes kraft.
 

RE:FORMERA vill vara en resursbas för en djärv ekumenisk rörelse mot centrum som förvaltar och fördjupar, förenar och förnyar hela kyrkans gemensamma rikedom och arv. Denna rörelse är biblisk utan att vara fundamentalistisk; öppen för Anden utan att vara sluten mot världen; den har socialt patos utan att vara teologiskt otydlig; den rymmer reflektion utan att förlora sin passion, den är evangelisk utan att vara sekterisk, den är katolsk utan att vara specifikt romersk; den är samhällsengagerad och profetisk utan att vara partipolitisk; den är karismatisk utan att vara fanatisk; den lever i kontinuerlig reformation och prioriterar mission. Bo Giertz formulerade det väl 1949 i sitt Herdabrev till Göteborgs stift:  

»Vill man se vad sann kristendom innebär, vill man lära sig hur Kristi kyrka lever och arbetar, vill man veta hur en människa blir frälst – då skall man först och främst gå tillbaka till apostlarnas, martyrernas och kyrkofädernas dagar. Därnäst skall man sätta sig ned och begrunda reformatorernas budskap, och slutligen skall man inte glömma de benådade själasörjare som Gud skänkte vår kyrka under förra seklet och genom vilka han gav oss de djupgående kyrkoväckelserna, av vilka alla kommande tider har något att lära.«

»Det är detta tredubbla arv – fornkyrkans, reformationens och väckelsens – som nu skall förvaltas och levandegöras. Det gäller här både att bevara och föra vidare, både att lära av det förgångna och göra det levande för nutiden. (..) Vårt arbetsprogram blir alltså detta: att lära oss av det förgångna för att kunna möta morgondagen, att sänka oss så djupt ned i Kyrkans stora livsström att vi blir rustade att i en ny tid och inför nya människor förkunna Kristi ord och leva hans liv på det sätt som tillhör detta nya sekel i Kyrkans historia.«

  • RE:FORMERA har sin bas i och utgår från EFS – en missionsrörelse inom Svenska kyrkan Den läromässiga grunden för verksamheten är den evangelisk-lutherska bekännelsen.
  • RE:FORMERA drivs och koordineras av Magnus Persson, präst och inspiratör i EFS, med uppdrag att utveckla och inspirera till nya och fördjupade samverkansformer mellan Svenska kyrkan och EFS.
  • RE:FORMERA är en tankesmedja och resursbas för reformatorisk helkyrklighet och arrangerar regelbundet nätverkssamlingar, fortbildning, retreater och konferenser, med fokus på att utrusta präster, pastorer, predikanter och volontära medarbetare.
  • RE:FORMERA besöker och medverkar i lokala församlingar, regionala mötesplatser, inspirationsdagar, konvent och konferenser med fokus på inspiration och undervisning utifrån bla. följande teman:

HELKYRKLIGHET – allt tillhör oss

KRISTI KYRKA – om kyrkans kännetecken

INTE BARA VATTEN – om dopet i ett helkyrkligt perspektiv

RINGAR PÅ VATTNET – Kristus för oss, till oss, i oss och genom oss

THE MEAL IS A BIG DEAL – om nattvarden i ett helkyrkligt perspektiv

FRÅN MÄSSA TILL MISSION – om att finna rytmen som rotar och riktar oss

VARDAGSMISSION – lite som vardagsmotion, att ta vara på naturliga tillfällen och möjligheter

JESUS + INGENTING = ALLTING – om evangeliets skandalösa anspråk och erbjudande

KYRKANS BÄST BEVARADE HEMLIGHET – om goda nyheter till en värld som är utmattad av självrättfärdighet

SKANDALÖS OCH SKAMLÖS – billig nåd eller dyrbart evangelium?

ROMARBREVET – vad ska vi nu säga om detta?

GALATERBREVET – till denna frihet har Kristus gjort oss fria

FILIPPERBREVET – att förlora allt och vinna Kristus

PSALTAREN – the soundtrack of our lives

PREDIKAREN – om livets fåfänglighet och förgänglighet

ÄRLIGHETSTEOLOGI ELLER HÄRLIGHETSTEOLOGI? OM SYNDENS DAGLIGA PLÅGA – inte dyster pessimism utan befriande realism med inspiration från Rosenius och Mia Skäringer

 

»En av mina viktigaste uppgifter är att uppmuntra och stärka den teologiska identiteten och självkänslan. Att hjälpa församlingar se sina möjligheter och tillgångar med nya och friska ögon. Att finna balansen mellan att frimodigt förvalta sitt rika arv samtidigt som man med urskiljning uppdaterar sig och förenar det med viktiga bidrag från övriga kristenheten.« – Magnus Persson 

Sagt om…

Kerstin Oderhem, EFS Missionsföreståndare

 

 

»Magnus Persson har en förmåga att levandegöra det lutherska och rosenianska arvet för oss i EFS så vi känner glädje över det. På något sätt har han fått hjälpa oss här, att återupptäcka och uttrycka glädje över vårt teologiska arv. Jag tror inte det gäller bara inom EFS utan på olika håll inom Svenska kyrkan.« (Tidningen Dagen, 2018-02-08)

»Vi upplevde Magnus Perssons besök i vår kyrka mycket inspirerande. Med sin rika erfarenhet bl.a. som pastor i frikyrkan och numera vigd präst i Svenska kyrkan med tjänst i EFS upplevde vi hans budskap om »HELKYRKLIGHET« unikt och mycket värdefullt. Som Lutheran, Svenskkyrklig präst och numera verksam i EFS fick jag nytt mod, större tacksamhet och stolthet över det arv och den rörelse jag är en del av. Jag kan varmt rekommendera Magnus och inte minst i församlingar i Svenska kyrkan tror jag hans budskap och person gör sig särskilt bra.«

Johan Norén, präst i EFS-kyrkan Alingsås och tidigare präst i Svenska kyrkan

 

Johan Alberius, församlingsherde i Två Systrars Kapell, Svenska kyrkan, Kalmar 

»Två Systrars i Kalmar är en församling som präglas starkt av engagemang och glädje när vi samlas för att fira mässa. Det finns också en djup längtan efter att tron vi delar skall spridas och beröra allt fler i vår närhet. Därför kändes det väldigt bra att vi välkomnade Magnus Persson till en fördjupningsdag i höstas. Hans förkunnelse och undervisning förmedlade den inspiration vi hoppades: genom att leva nära Jesus i mässa och bön kan vi som församling anträda en resa där vi blir alltmer frimodiga och trygga på missionens vägar. Vi ser fram emot att han snart kommer tillbaka för fortsatt fördjupning.« 

»EFS Örnsköldsvik ser tillbaka på helgen tillsammans med Magnus Persson med stor tacksamhet och glädje. Att få återupptäcka vårt arv och beröras av ”Helkyrkligheten” gav en längtan efter mer hos många av oss. Söndagens mässa bar hela församlingen till Kristus!«

Edvin Näslund, EFS-kyrkan Örnsköldsvik

 

»Det är detta tredubbla arv – fornkyrkans, reformationens och väckelsens – som nu skall förvaltas och levandegöras. Det gäller här både att bevara och föra vidare, både att lära av det förgångna och göra det levande för nutiden.« (Bo Giertz)