TANKAR UNDER FASTAN DAG 13

 

»Dina ord kom och jag åt dem, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje« (Jer 15:16)

 

»hämta näring ur trons och den goda lärans ord… men de gudlösa gamla myterna ska du avvisa« (1 Tim 4:6-7) 

 

Tron uppkommer genom Guds ord och uppehålls av och tillväxer genom Guds ord. Samma ord som skänkte oss tron ger också näring till tron. Ett träd utan rötter kan inte växa. Rötterna är det som suger upp vattnet och näringsämnena i jorden som ger trädet tillväxt. Desto djupare rötter desto större krona. 

 

När vi är rotade i Guds ord så står vi i förbindelse med den källa som skänker oss liv. När Jesus frestas och prövas under sin 40-dagars fasta i öknen så gör han själv denna hänvisning, som även är en uppmaning till oss: »Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun« (Matt 4:4). 

 

I frestelsen är Jesus rotad i Guds ord. Det är hans fäste och hans grund. Det som håller honom fast, ger honom näring och det han lever av. Hans diet under fastan består av Ordet istället för bröd. Med hänvisning till Skriften uppmanar han även oss att leva av Guds ord.  

 

Ordet är alltså formen för Guds mättade tilltal och närvaro ibland oss. Det är så Gud har beslutat att uppenbara sig och handla med oss. Gud skapar allt genom Ordet i den helige Andes kraft. Han talar och det blir till. Guds ord säger vad det gör och gör vad det säger. Jesus är det Levande Ordet. I Ordet kommer han till oss och verkar ibland oss än idag. 

 

Där hans Ord går ut fortsätter han att kalla lärjungar, utföra underverk, väcka tro och uppenbara sin härlighet. Ordet kallas därför nådemedel – en kanal genom vilket Herren förmedlar sin nåd, ja, sin egen livgivande andedräkt som ger näring till vår tro och styrka till hela vår varelse. 

 

Men av oss själva, i vårt fallna tillstånd förhåller vi oss helst till Bibeln som någon sorts uppslagsbok och inte som ett nådemedel. Vi vill hellre ur den hämta allehanda principer för hur vi kan få framgång, bli mer moraliska, få ett bättre familjeliv, eller spektakulära uppenbarelser och förutsägelser om den yttersta tiden. Gudlösa myter är med andra ord inget antikt fenomen utan något som många sysslar med även idag. 

 

Visst är bibeln full av visdom som vi kan tillämpa på livets olika områden. Men som Bo Giertz påminner oss: »Bibeln skall brukas i frälsningsavsikt. Varje annat bruk är ett missbruk.« Att göra bibeln till en samling principer för självhjälp och framgång i livet är en förvrängning av dess syfte. Vi för då in bibelns ord i den flod av människotankar som möter oss i diverse religiösa, filosofiska och populärpsykologiska texter. Läser vi bibeln så kan det förvisso skänka en del allmän visdom och till och med uppmuntran, men dess egentliga avsikt och tilltal går förlorat. 

 

Bibeln handlar alltså inte främst om ett knippe livsprinciper som kan hämtas och tillämpas från den, utan snarare en livsström som utgår från Gud själv genom den helige Ande i Ordet. Praktiska livspriciper har absolut ett värde men de kan inte skänka liv och ge näring till vår inre människa. Vi söker inte världslig visdom i Guds Ord. Den visdom som uppenbarar sig genom Guds Ord är en person – Jesus Kristus. Vi låter Luther sammanfatta dessa tankar:

 

Själen har inget annat att leva av, varken i himlen eller på jorden, än det heliga evangeliet, Guds ord förkunnat av Kristus. Genom evangeliet lever den, är rättfärdig, fri och kristen. […] Sålunda bör vi nu vara vissa om att själen kan avvara allt utom Guds ord. Utan Guds ord kan ingenting hjälpa den. Men när den har Ordet, behöver den inte längre något annat. […] Kristus har ingen an- nan uppgift när han kommer än att förkunna Guds ord. Också alla apostlar, biskopar, präster och hela det andliga ståndet är kallade och insatta för att predika Ordet, fastän det nu tyvärr går annorlunda till.